Mittwoch, 21. Dezember 2016

Що добре, а що погано?


Iнна Турчин: Ласкаво прошу додому. Шлях до себе.
 

Bellingcat: Putin's Undeclared War Summer 2014 Russian Artillery Strikes against Ukraine

https://www.bellingcat.com/wp-content/uploads/2016/12/ArtilleryAttacks_withCover_EmbargoNote.pdf

Bellingcat: российская артиллерия сотни раз обстреливала территорию Украины

http://www.svoboda.org/a/28189417.html

What is good and what is bad?

 
Inna Turchyn: Welcome Home. The Path to Myself.
 

Was ist gut und was ist schlecht?


Inna Turchyn: Herzlich willkommen daheim. Der Weg zu mir selbst.
http://inna.turchyn.de/content/book_de.html

Что такое хорошо и что такое плохо?


Инна Турчин: Добро пожаловать домой. Путь к себе.  
 

Russia/Ukraine-related Designations and Identifications

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20161220.aspx

США расширили санкции против России из-за Крыма и Донбасса

http://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/a-36851455